مجتمع تجاري صنعتي ستاره گلها


  •  موقعیت: تهران، چیتگر
  • کارفرما:جناب آقای ایروانی
  • مساحت: 120000 متر مربع
  • طراح: مهندسین مشاور جباریان

مجتمع تجاري صنعتي ستاره گلها