مجتمع مسکونی ویونا


  •  موقعیت : کرج، شهرک بنفشه
  • کارفرما: جناب آقای شانجانی
  • مساحت: 11000 متر مربع
  • طراح: مهندسین مشاور جباریان

  • مجری: مهندسین مشاور جباریان


 

مهندسین مشاور جباریان، طراح و مجری، ساختمان مدرن، نمای مدرن