مجتمع مسکونی ابن سینا


  •  موقعیت: تهران، یوسف آباد
  • کارفرما: جناب آقای آذری
  • مساحت: 2800 مترمربع
  • طراح: مهندسین مشاور جباریان


 

مجتمع مسکونی ابن سینا