مجتمع مسکونی آرسس-الترناتیو 2


موقعیت: کرج، مهرویلا

کارفرما: جناب آقای ستار

مساحت: 4/000 متر مربع

طراح: مهندسین مشاور جباریان

مجری: مهندسین مشاور جباریان


 

مجتمع مسکونی آرسس-الترناتیو 2