مجتمع تجاری آرنــــا


 موقعیت: کرج، چهارراه دانشکده

کارفرما: جناب آقای شیری

مساحت: 4/000 متر مربع

طراح: مهندسین مشاور جباریان


 

مجتمع تجاری آرنــــا