مجتمع تجاری اداری کالبد ایرانی

زمانی پروژه کالبد ایرانی برای طراحی نما و مشاعات سفارش داده شد سازه آن انجام شده بود، بازدید از سایت پروژه بسیار جالب بود ساختمانهای همجوار با نماهایی عجیب و بدون هماهنگی چهار دهه ایران را در مصالح و سبک فکری کارفرمایان نمایش می داد .

تصمیم گرفتیم نمایی طراحی مدرنی کنیم که مداری از این آشفتگی شهری بکاهد.


  •  موقعیت: کرج، جهانشهر
  • کارفرما: جناب آقای فاتحی
  • مساحت: 2000 مترمربع
  • طراح: مهندسین مشاور جباریان 

  • مجری: مهندسین مشاور جباریان


 

مهندسین مشاور جباریان-مجتمع تجاری اداری کالبد ایرانی-نمای مدرن