مجتمع مسکونی افریز


 

موقعیت:کرج، شهرک بنفشه

کارفرما: جناب آقای احمدی 

مساحت : 2500 متر مربع

طراح: مهندسین مشاور جباریان


 

مجتمع مسکونی افریز